רדיו - 

שאלה: מי שאוכל 'קורנפלקס' עם חלב האם צריך נטילת ידיים כדין דבר שטיבולו במשקה?

תשובה: ידוע שחלב הוא אחד מז' משקין המכשירים לקבל טומאה. ולכן חז"ל חייבו ליטול ידיים אם אוכל דבר שטבול בחלב ויש בו טופח ע"מ להטפיח (ש"ע סי' קנח ס"ד). וכתב המ"ב (סי' קנח ס"ק כו) וז"ל, והאחרונים הסכימו דמיני תבשיל כיון שאין דרך ליגע בו ביד אלא לאכול בכף א"צ נט"י ואפילו אם נוגע בו בדרך מקרה בתוך הכף ג"כ א"צ נטילה וכן נוהגין. ע"כ. ולפי זה האוכל 'קורנפלקס' עם חלב שהרגילות לאכול אותו בכף או מזלג ולא ביד אין צריך נטילת ידיים. ואף שמצינו לכמה אחרונים שחולקים על כך (עי' כה"ח שם ס"ק כג ועוד אחרונים), מ"מ כתב מורינו הגאון הראש"ל רבי יצחק יוסף שליט"א בילקו"י (ח"ג עמ' לט) שכל מה שהדרך לאוכלו עם כף או מזלג המנהג הוא שאין צריך ליטול ידיו משום טיבולו במשקה. וה"ה לאוכל אורז וכיוצ"ב אף אם יש שם רטיבות של טופח ע"מ להטפיח ופוק חזי מאי עמא דבר. ע"ש. ולכן להלכה האוכל 'קורנפלקס' עם חלב כיון שהדרך לאוכלו עם כף או מזלג אין צריך נטילת ידיים. וכן המנהג.

 

כתב וערך:

הרב אושרי אזולאי שליט"א

רב קהילה וראש כולל בגבעת זאב

נהנתם - רוצים לקבל הלכה אקטואלית למעשה כל יום למייל

הרשמו וקבלו הלכה יומית ישירות לדואר האלקטרוני

 

 

ניתן לשאול בSMS
במספר

055-937-8408
_
________________

073-7-860-860
_______________

שאל את הרב במייל
 
המענה ינתן במהירות האפשרית
השאלות והתשובות לא מתפרסמים באתר      

הרשמה להלכה היומית במייל

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני