רדיו - 

קו ההלכה - מענה הלכתי, 24 שעות ביממה!

קו ההלכה הספרדי הארצי הינו קו הנותן מענה לכל שאלה בהלכה. קו זה פועל 24 שעות ביממה ברצף ע"י טובי מורי ההוראה הספרדים בארץ הפוסקים על פי פסקיו של מורינו ורבינו מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל.

הקו מאויש בכ-120 רבנים (מכל רחבי הארץ) העונים בתורנות במשך כל שעות היום, ובהשתתפות בית ההוראה אפיקי מים של הרה"ג משה פנירי שליט"א.

מספר הטלפון: 3030* או  0737-860-860 

מענה לשלום בית וחינוך ילדים

ע"י יועצים מומחים מטעם ארגון ביתנו החדש שע"י הרב אבנר קוואס שליט"א. המענה ניתן בין השעות 21:00-23:00 שלוחה 2

שיעורים מאת טובי המרצים

פרשת השבוע, הלכה, אגדה ומוסר, דף יומי.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שאלה: האם מותר לקרוא בספר תורה לפני זמן מנחה בשבת ולהתפלל עמידה בזמן מנחה?

תשובה: ראיתי בשו"ת ציץ אליעזר (ח"י סי' כ) שנשאל אם אפשר במנחה בשבת כשמתפללים מנחה גדולה להתחיל ולומר אשרי ובא לציון וכן לקרוא בתורה עוד זמן מה לפני הגעת שעת תפלת המנחה, ורק את התפלה ישגיחו שיתחילו אותה בהגעת הזמן, כי הרבה טוענין כנגדו שאין כל איסור בכך. והשיב, קריאת התורה במנחה בשבת הוא מתקנת עזרא ונאמר בגמ' (ב"ק פב.) שהטעם שנתקן לקרות בשבת שנית בזמן המנחה דהוא משום יושבי קרנות. רש"י מבאר הכוונה בזה, משום יושבי חנויות כל ימות החול שעוסקין בסחורה ואין קורין בשני ובחמישי תקון בגינייהו קריאה יתירה. ובשטמ"ק מובא עוד פירוש, דהוא משום אלה שיושבים ומשתכרים באותה שעה על הקרנות ואותה שעה שעת שכרות היא ומשום כך הוא דתקון להו דנהוו קורים בתורה כי היכי דניתו לבית הכנסת. וא"כ לא מיבעיא לפירושו של השטמ"ק ודאי יש לומר שהקריאה בתורה נתקנה בזמן המדויק של התחלת שעת תפלת המנחה וממנו והלאה, ולא לפני כן, אלא אפילו לפירוש רש"י ג"כ י"ל דמכיון דקריאה זאת בזמן תפלת המנחה נתקנה בקריאה שניה בשבת א"כ כשתיקנוה תיקנוה רק כאשר ינטו צללי ערב ויגיע זמן של תפלה אחרת היא תפלת המנחה בהיות ולפני כן קוראים חיוב קריאה אחרת, היא חיוב הקריאה בשחרית. והביא גם ד' הזוה"ק פ' ויקהל (ד' רו ע"ב) שכתוב בזה"ל, תרי זמני קרינן בס"ת בשבתא, במנחה בשעתא דדינא תליא לעידן ערב וכו', בג"כ ס"ת במנחה די בעשרה פסוקים או יתיר, אבל לא שלימו דפרשתא וכו'. הרי שמודגש בזוה"ק שהקריאה השניה שקורין בשבת תליא לעידן ערב, והיינו שאין לקרותה לפני כן. וכך יוצא לנו גם לפי טעם שער הכוונות שמובא בכה"ח (סי' רצב סק"ב) שכותב שהארת ס"ת במנחת שבת היא לתועלת עולם הבריאה כיעו"ש. באופן שלכל הדברות ולכל האמירות נראה דאין להקדים הקריאה במנחה בשבת לפני הגעת זמן תפלת המנחה .ועוד זאת נראה שאין להקדים לפני הזמן גם אמירת ובא לציון וגם אמירת הפסוק של "ואני תפלתי" וגו'. יעו"ש. ועי' בשו"ת מנחת יצחק (ח"ו סי' נג) שכתב שביום תענית בשעת הדחק אפשר לקרוא בתורה ולהפטיר באותה חצי שעה שאחרי חצות, ותפילת מנחה יתפללו בששה ומחצה. ע"ש. ועי' בשו"ת שרגא המאיר (ח"ז סי' א) שכתב שאף פרשת התמיד ופיטום הקטורת יש להחמיר שלא להקדים קודם חצי שעה. ולכן למעשה אין לקרוא בתורה לפני זמן תפילת מנחה. וטוב שגם את הקרבנות והלאה יאמרו לאחר שיגיע זמן תפילת מנחה. 

 

כתב וערך:

הרב אושרי אזולאי שליט"א

רב קהילה וראש כולל בגבעת זאב

נהנתם - רוצים לקבל הלכה אקטואלית למעשה כל יום למייל

הרשמו וקבלו הלכה יומית ישירות לדואר האלקטרוני

 

 

ניתן לשאול בSMS
במספר

055-937-8408
_
________________

073-7-860-860
_______________

שאל את הרב במייל
 
המענה ינתן במהירות האפשרית
השאלות והתשובות לא מתפרסמים באתר      

הרשמה להלכה היומית במייל

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני

לעילוי נשמת

אסתר בת יעקב יהודה תנ.צ.ב.ה.

מרים בת יעקב יהודה תנ.צ.ב.ה.

סופיה בת גרשון תנ.צ.ב.ה.

אפרים בן חנוך תנ.צ.ב.ה.

תרומת המשפחה

>