רדיו - 

שאלה: מובא בש"ע (סי' תיט) שמצוה להרבות בסעודת ראש חודש. השבוע שחל ראש חודש ביום חמישי ושישי האם גם אז יש מצוה להרבות בסעודת ראש חודש, או שמא  לא שהרי צריך להיכנס לשבת שהוא תאב לאכילה?

 

תשובה: יש להוסיף על השאלה שהב"י (שם) הביא בשם הרוקח (סי' רכח) שמצוה לאכול בראש חודש כמו במועד. ע"ש. והנה אם זו סעודה שאינו רגיל בה בימות החול כבר כתב מרן בסי' רמט (ס"ב) שאסור לסעוד סעודה שאינו רגיל בה ביום שישי כל היום. ובגדרה נחלקו הפוסקים שמרן כתב שהוא כדי שיכנס לשבת שהוא תאב לאכול. והפרי מגדים כתב שבזה שקובע סעודה שאינו רגיל בה מזלזל בזה בכבוד השבת שעושה ערב שבת שוה בזה לימי השבת (ראה בבאור הלכה שם ד"ה מפני, ובמקום אחר כתבנו את הנפק"מ בין הטעמים, ואכמ"ל). ובין למר בין למר אם זה סעודה שיוצאת מגדרה ואינו כסעודת החול יש לאסור. ובאמת בערוך השלחן (סי' רמט ס"ז) כתב להדיא שאם חל ראש חודש בערב שבת יש להימנע מלקבוע בה סעודה שאינו רגיל בה בימי החול . ובאשל אברהם מבוטשאטש (סי' רמט) סובר דשרי לאכול אף סעודה שאינו רגיל בה אם חל ראש חודש בערב שבת יעו"ש טעמו. ונראה שאם אוכל סעודה שרגיל בה ומוסיף מעט לכבוד ראש חודש, מותר, ובתנאי שמכיר עצמו שאחר שיאכל, יכנס שהוא תאב לאכילה בליל שבת, ובזה לדעתי יצא לכל הדעות.

 

כתב וערך:

הרב אושרי אזולאי שליט"א

רב קהילה וראש כולל בגבעת זאב

 

נהנתם - רוצים לקבל הלכה אקטואלית למעשה כל יום למייל

הרשמו וקבלו הלכה יומית ישירות לדואר האלקטרוני

 

ניתן לשאול בSMS
במספר

055-937-8408
_
________________

073-7-860-860
_______________

שאל את הרב במייל
 
המענה ינתן במהירות האפשרית
השאלות והתשובות לא מתפרסמים באתר      

הרשמה להלכה היומית במייל

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני