רדיו - 

קו ההלכה - מענה הלכתי, 24 שעות ביממה!

קו ההלכה הספרדי הארצי הינו קו הנותן מענה לכל שאלה בהלכה. קו זה פועל 24 שעות ביממה ברצף ע"י טובי מורי ההוראה הספרדים בארץ הפוסקים על פי פסקיו של מורינו ורבינו מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל.

הקו מאויש בכ-120 רבנים (מכל רחבי הארץ) העונים בתורנות במשך כל שעות היום, ובהשתתפות בית ההוראה אפיקי מים של הרה"ג משה פנירי שליט"א.

מספר הטלפון: 3030* או  0737-860-860 

מענה לשלום בית וחינוך ילדים

ע"י יועצים מומחים מטעם ארגון ביתנו החדש שע"י הרב אבנר קוואס שליט"א. המענה ניתן בין השעות 21:00-23:00 שלוחה 2

שיעורים מאת טובי המרצים

פרשת השבוע, הלכה, אגדה ומוסר, דף יומי.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אם דילגו פסוק אחד בשני וחמישי או שבת כיצד ינהגו

  • אם דילגו פסוק אחד בקריאת התורה, בשבת בשחרית, חוזר וקורא, ויחזור לקרוא הפסוק שדילגו (או הפסוק ששם נמצאת התיבה שדילגו) עם שני פסוקים עמו, ויברך לפניה ואחריה. ואפילו אחר שהחזירו את הספר תורה לארון הקודש ואמרו קדיש, חוזר וקורא פסוק זה ושני פסוקים עמו. שאין קורין בתורה פחות משלשה פסוקים. ואפילו הפטיר והתפלל מוסף, חוזר וקורא. ואם הדילוג היה בעלייה השביעית, אין צריך לחזור ולברך משום הפסוק המדולג, אלא יעלה המפטיר לתורה, ויתחיל לקרוא מהפסוק המדולג, עד סוף הפרשה. כן כתב בהגהות מיימוניות (פרק יב מהלכות תפלה). ונפסק להלכה בשלחן ערוך (סימן קלז סעיף ג). ובשיורי כנסת הגדולה (הגב"י סק"ג) כתב בשם המהר"ם מלובלין (סימן פה), דלישנא משמע שקורא בלי ברכה. וכתב עליו, דלא ידע מאי שנא מפרשת פרה הכתוב בשלחן ערוך סעיף ה. וכן פסק הטורי זהב (סק"ג) שצריך לברך. ע"ש. וכן כתב המגן אברהם (סק"ה), והפרי חדש (סק"ג), והאליה רבה (סק"ה), והמאמר מרדכי (סק"א), ובלדוד אמת שם, ובחיי אדם, דרך החיים, שערי אפרים, משנה ברורה, ועוד. וכ,,פ מרן הגרע"י, ואף המהר"ם מלובלין סיים, שמי שמורה לברך לא הפסיד. וע"ע בשו"ת יוסף אומץ (סימן יב סק"ח). ע"ש. וכתב במשנה ברורה שם, שכל זה בדילג בעליות הראשונות, אבל בעלייה השביעית, יעלה המפטיר ויתחיל מהפסוק שדילג עד סוף הפרשה. ע"ש. וכל זה אפילו בקראו שבעה גברי כ"א פסוקים, חוץ מהפסוק שדילגו, שגם בזה צריך לקרוא הפסוק המדולג עם ב' פסוקים. וכל שכן לדידן שקוראין את כל הפרשה בשבת. וכמו שכתב הפרי מגדים (א"א סק"ה).
  • אם דילגו איזה פסוקים בקריאת ספר תורה בשבת, ולא נזכרו אלא עד שעת מנחה, כבר עבר זמנו, ולא יחזרו לקרוא הפסוקים המדולגים במנחה של שבת, אלא יקראו בשבת שאחריה אותם פסוקים שדילגו, עם ג' פסוקים מפרשת השבוע. כבר ביארנו לעיל שאם לא קראו בתורה בשבת בשחרית, אין לקרוא הפרשה כולה במנחה של שבת, אלא ישלימו הקריאה בשבת הבאה. שזמן קריאת הפרשה בשחרית ולא במנחה. ואם כן בנידון דידן שדילגו איזה פסוקים מהקריאה בשחרית, שישלימו בשבת הבאה. ועיין בשו"ת יוסף אומץ (סימן יב אות ה) שכתב, שאם דילג פסוק אחד בשבת, אף שהתפללו מוסף חוזר וקורא. אך אם לא נזכרו בהיותם בבית הכנסת, עד שעה שהלכו לביתם, וכל שכן עד שעת מנחה, כבר עבר הזמן ולא יחזור עוד. ע"ש. ואפשר שיודה שלשבת הבאה יחזרו לקרוא הפסוקים שדילגו לפני קריאת פרשת אותו שבוע. וכמו שמצינו דהיכא שדילגו בשבת שקוראין בו ב' פרשיות, שיקראו בשבת הבאה שלשה פרשיות. ואף שלא מצינו קריאת ג' פרשיות בשבת, מכל מקום אם לא יקראו הפרשיות יפסידו פרשה אחת. מה שאין כן השלמת הפרשה במנחה של שבת. שלא מצינו קריאת פרשה שלימה במנחה, ואיכא תקנתא לשבת אחרת. ומה גם שלפי הזוהר הקדוש דקרי בחיל שאין לקרוא פרשה שלימה במנחה, וכנודע. ודו"ק. וע"ע בשו"ת ירך יעקב (סימן ד), ובשו"ת שואל ונשאל חלק א (סימן לב) כיצד יעשו בשבת הבאה.
  • אם דילגו פסוק אחד מפרשיות המועדים (וקראו לכל עולה לכל הפחות שלשה פסוקים כפי הדין), אין צריכים לחזור ולקרוא, דדמי לקריאת ספר תורה במנחה של שבת, ובשני וחמישי. כן כתב בכנסת הגדולה (סימן קלז) בשם תרומת הדשן (סי' כד). ואף שהרב תיקון יששכר (דף נא ע"ב) כתב דדמו לשבת דשחרית, אין אנו נוהגים כן. ע"ש. וע"ע בשו"ת תרומת הדשן (סימן כד). ובמהר"ם מלובלין (סימן פה).
  • אם דילג בשני וחמישי פסוק אחד ולא קראו, או בשבת במנחה, וקרא עשרה פסוקים בלי הפסוק המדולג, (וכמובן קראו לכל עולה לכל הפחות שלשה פסוקים) אינו חוזר. כן כתב הגהות מיימוניות (פרק יב מהלכות תפלה) ומובא להלכה בשלחן ערוך (סימן קלז סעיף ג). ושם בסעיף ד' כתב, שאם לא קראו בין שלשתם אלא תשעה פסוקים, ג' לכל אחד, אינם צריכים לחזור וראיה לדבר פרשת עמלק. ומה שכתבנו כאן וקרא י' פסוקים, הוא מלשון הגהות מיימוניות והשלחן ערוך, וכתבו האחרונים שנקט כן משום הסיפא, שבשבת אף הכ"א פסוקים לא סגי. ועיין בכף החיים (שם אות ו). ע"ש. וע"ע בשו"ת בית דוד (סימן נז).

כתב וערך:

הרב ירון אשכנזי שליט"א

ניתן לשאול בSMS
במספר

055-937-8408
_
________________

073-7-860-860
_______________

שאל את הרב במייל
 
המענה ינתן במהירות האפשרית
השאלות והתשובות לא מתפרסמים באתר      

הרשמה להלכה היומית במייל

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני

לעילוי נשמת

אסתר בת יעקב יהודה תנ.צ.ב.ה.

מרים בת יעקב יהודה תנ.צ.ב.ה.

סופיה בת גרשון תנ.צ.ב.ה.

אפרים בן חנוך תנ.צ.ב.ה.

תרומת המשפחה

>