רדיו - 

שאלה : האם מותר לאכול בשר בתשעת הימים עכשיו בתקופת הקורונה למי שיש חולשה או שחולה קורונה בלי תסמינים?

כתב: הרב אשר שקאני שליט"א

 

תשובה : לענין אכילת בשר בתשעת הימים, אפילו אדם בריא שמרגיש חולשה אין לו להחמיר לענין אכילת בשר, וטוב שיאכל בשר עוף ולא בשר בהמה. וכ"ש שיש להתיר באכילת בשר למי שהוא חולה קורונה אפילו ללא תסמינים.

ביאורים

והנה בדבר מה שנהגו שלא לאכול בשר מר"ח אב, הנה לענ"ד שבכל מקרה ואופן שאדם מרגיש חולשה קצת יש להתיר לאכול בשר כדי לחזק את הגופים שלא חלילה יחלשו, וטוב יעשו שיאכלו בשר עוף ולא בהמה, וחילי דידי ממ"ש בספר המכתם (תענית ל. עמוד ערה) ובארחות חיים (הל' תשעה באב סוף אות ו) שיש להתיר אכילת בשר לחולה או לחלש. ומשמע שגם מי שהוא חלש ותש כח מותר באכילת בשר בימים אלה. גם הרמ"א (סי' תקנא ס"ט בהגה) שכתב שמותר לחולה לאכול בשר בימים אלו, שבמקום חולי לא גזרו חכמים. כתב המשנ"ב (שם ס"ק סא) דהיינו קצת חולי.

וכן כתב בשו"ת שבות יעקב ח"א (סימן כז) דהנה מבואר בש"ע (סי' תקנא ס"ט בהגה) דלצורך חולה שרי, ולכאורה נראה דנדה ג"כ חולה היא וכמו שפרש"י (ריש פ' תזריע) כימי נדת דותה תטמא. וכן מצאתי סמך להתיר מהתוספ' (כתובות סג רע"ב). וכיון דעיקר דין זה שלא לאכול בשר הוא רק מצד המנהג, א"כ במקום חולה אפי' חולה קצת אין לנהוג איסור, ובפרט כל שבאה לשאול ודאי מרגישה בעצמה שאינה יכולה לסבול מאכל חלב מחמת מיחוש בגופה. ומטעם זה התרתי כמה פעמים למינקת לאכול מאכלי בשר בימים אלה, כמ"ש בכתובות (סה:) שסתם מינקת חולה היא. אי נמי משום תקנת הולד. ומטעם זה הקילו חז"ל במעוברת ומניקה שלא להתענות בשלש צומות. וכל הבא לשאול בימים אלו שאין יכול לסבול לאכול מאכל חלב משום איזה מיחוש וחולי קצת אני מורה לו להיתר, כי חמירא סכנתא מאיסורא, והיינו דוקא לאכל בשר עוף כמו שכתבו האחרונים (בא"ח סי' תקנ"א). ע"ש.

גם בשו"ת זרע אמת (חאו"ח סי' סט, דף עה ע"ג) כתב, ונ"ל שבכל מנהגי חומרא שנוהגים בהם בכמה מקומות, כמו המנהג שלא לאכול בשר משנכנס אב, אם איזה יחיד אינו בקו הבריאות, נשאל ומתירים לו. וכן מנהגינו במחנה קדשינו, משום דאדעתא דהכי לא קבלו מתחלה המנהג במקום צורך. ע"ש. וכן באליה רבה (סי' תקנא ס"ק כב) התיר גם למינקת אכילת בשר בימים אלה משום תקנת הולד וכ"כ בבגדי ישע (שם). וכ"כ בספר מקור חיים (סי' תקנא), שאפילו לחולה כל דהו מותר לאכול בשר.

ויתירה מזו כתב הגאון יעב"ץ בסידורו ח"ב (הוצאת אשכול תשנ"ג עמ' קפד שער השלכת אשנב ב אות יח), תלמיד חכם שנתארח בבית בעל הבית, ומשום חולשא דאורחא צריך הוא לאכול בשר, מותר לבעל הבית לאכול עמו בשר ולשתות יין, שאין לך סעודת מצוה גדולה מזו, שגדולה הכנסת אורחים כהקבלת פני שכינה, (שבת קכז.), והנהנה מסעודה שתלמיד חכם שרוי בתוכה כאילו נהנה מזיו השכינה (ברכות סג: וסד.). ע"ש.

וכמו כן העלה בשו"ת באר משה ח"ה (סי' פח), שאפילו מי שאינו חולה, אלא שהוא חלש, והרופאים אומרים שאין מאכלי חלב טובים לבריאותו, מותר לאכול בשר עוף שאין מקריבים ממנו קרבן, וכמ"ש הב"ח והמג"א, והשבות יעקב (סי' כב). ע"ש. וכן העלה בספר חזו"ע (ד' תעניות עמ' קצג סעיף ט ובהערה שם). ועיין גם באול"צ ח"ג (פרק כו אות ו).

ושוב מצאתי בשו"ת צמח צדק (במילואים סי' ט) שכתב בנ"ד שח"ו להחמיר לאכול מאכלי חלב בתשעת הימים שמר"ח אב, כי כעת איסור גדול של תורה להחמיר בזה אשר ידוע שמאכלי חלב הם מסוכנים ח"ו מצד המחלה ל"ע, וע"כ תאכלו בשר, ואף אם שקטה המחלה במחנם, ובפרט שכעת נזהרים בלאו הכי לאכול רק תרנגולת ומרק, תרנגולת עם אורז, אשר בזה אין שום איסור אף בסעודה המפסקת ערב ט"ב לכמה גדולי הפוסקים שהובאו בטוש"ע ריש תקנב, ואף שאנן לא נהיגי כן, מ"מ בעת כזו אין להחמיר שהרי במקום חולי לא גזרו רבנן כלל אף בט"ב בעצמו, כ"ש במקום חשש דחשש סכנה ח"ו, ע"כ גם בסעודה המפסקת יכולים לסמוך על גדולי הפוסקים המתירים מדינא דגמ' לאכול עופות. ע"ש.

 

 

ניתן לשאול בSMS
במספר

055-937-8408
_
________________

073-7-860-860
_______________

שאל את הרב במייל
 
המענה ינתן במהירות האפשרית
השאלות והתשובות לא מתפרסמים באתר      

הרשמה להלכה היומית במייל

הרשמו להלכה היומית וקבלו דברי תורה יומיים ישירות לדואר האלקטרוני