כלל בידינו שעוסק במצווה פטור מן המצווה והטיפול בילדים הינו מוכרח וחובה וזוהי מצוות האב לגדל את ילדיו ולחנכם, ולכן בוודאי שעשה כהוגן בזה שטיפל בילדים ולא התפלל, ואף אינו חייב בתפילת תשלומין שבעיקרה ניתקנה למי שנאנס או שכח ולא התפלל, ולא למי שבלאו הכי היה פטור כי היה עוסק במצווה. אור לציון (חלק ב' פרק ז' הלכה כ"ד בהערות). וראוי שיתפלל תפילת נדבה. שער הציון (סימן צ"ג) והלכה ברורה (סימן קח).

הרב ירון אשכנזי


תגובות