מעלתו של היום האחרון של השנה גדולה מאד, ויזהר בו האדם ביותר שלא לאבד אפי' רגע אחד, וישתדל בלימוד התורה ובתפילה בכוונה ובקיום המצוות, כי יש בכח יום זה לכפר על כל עוונותיו של כל השנה. ונאמרו כמה וכמה דברים בדברי הפוסקים שטוב לעשות בערב ראש השנה:

  • יעשה חשבון נפש על מעשיו במה צריך לתקן, ויעשה תשובה על חטאיו.השל"ה הקדוש (דיני ראש השנה נר מצוה אות ז').
  • טוב לקרא בתורה מהחומש פסוקים מתחילת פרשת כי תבא עד והגר אשר בקרבך (דברים פרק כ"ו, פסוקים א-יא) רבינו חיים פלאג'י בספר מועד לכל חי (סימן י"ב אות ב').
  • יש נוהגים להתענות ערב ראש השנה, שולחן ערוך (סימן תקפ"א סעיף ב').
  • מנהג ישראל קדושים ללכת ביום ערב ראש השנה לבית עלמין, ולבקש רחמים מהשם יתברך על קברות הצדיקים, כדי שיבקשו עלינו רחמים, וכן שירחם עלינו בזכותם, ובגמ' ובזוהר מבואר שנפשות המתים עולות למעלה בראש השנה לחקור ולדרוש מה נעשה בדיננו, ולכן אנו מקדימים ומתפללים שם, כדי שיהא להם כח לבקש עבורנו ועוד מבואר בזוהר שאלמלא תפילת המתים על החיים לא היינו מתקיימים בעולם אפי' חצי יום. ספר חסידים (סימן תשט – תשיא) זוהר חומש שמות (ט"ז עמוד ב').
  • כאשר מתפלל על קבר הצדיק יבקש מה' יתברך שיתן אליו רחמים בזכות הצדיק וזכות תורתו ומעשיו, ולא יבקש מהצדיק עצמו משום שיש בזה איסור שלא לדרוש אל המתים. ספר שופר בציון (פרק א' סעיף ז') הביא לזוהר הקדוש ועוד דברים בעניין זה.
  • טוב לנשים לעשות בערב ראש השנה הפרשת חלה, לכפר על חטא חוה שנבראה בראש השנה וגרמה לחטא אדם הראשון שהוא "חלתו של עולם". (מטה אפרים סימן תקפ"א אות נא).
  • ירבה בנתינת צדקה ביום זה, כי היא מסוגלת מאוד ביום זה לכפרה, וגם יכולה שתגן בעדינו בעמדנו למשפט שיוציא לאור משפטינו. שופר בציון (עמוד יח).
  • מצוה על כל איש לטבול בערב ראש השנה במקוה של טהרה כשר, ויועיל לו להשליך מעליו כל הטומאות והמחשבות זרות שנדבקו בו מכל השנה, ויש בעניין זה סודות ורמזים נפלאים לתועלת האדם ביום הדין, ובלבד שיהרהר תשובה בשעה זו. ספר המנהגות (דף ב' עמוד א').
  • נוהגים להסתפר קודם ראש השנה, כדי להראות בזה שאנו בטוחים בהשם יתברך שיוציאנו זכאים בדין, ושיעשה לנו ניסים ונפלאות, והמסתפר ביום ערב ראש השנה ישתדל להסתפר קודם חצות היום, ועל פי הקבלה טוב מאד לגלח שערות הראש הרומזות לדינים וגבורות. שולחן ערוך (סימן תקפ"א סעי' ד') וזוהר הקדוש פרשת בהעלותך (קנ"א עמוד ב').

הרב ירון אשכנזי

כל מה שמעניין ישירות לדואר האלקטרוני שלכם

Please enable the javascript to submit this form

לא מצאתם תשובה לשאלה? שאל את הרב


תגובות