בהחלט אסור לסייע בידם באיסור עבודות קרקע בשביעית, ומכל מקום אם רוב הדיירים אינם שומרי תורה ומצוות ואין לו אפשרות להשפיע עליהם יכול לשלם את סכום הוועד בית בשלימות ויעשה אחת מהאפשרויות הבאות: (עמ' שח)

  • כשמשלם את ועד הבית יאמר בפירוש שהתשלום הוא עבור הצרכים האחרים של הבניין ולא עבור הגינה, או בעבור המלאכות המותרות לעשות בגינה כגון השקייה שהיא לצורך קיום העץ.
  • או שיבקש מוועד הבית יפוי כח בלתי חוזר וילך לרבנות וימכור את חלק הקרקע שברשותו לגוי בהיתר מכירה.
  • או שיפקיר את חלקו בגינה בפני שלשה אנשים.

הרב ירון אשכנזי


תגובות