לבני אשכנז – צריך לברך על המשקה החדש, רק אם שתה לכל הפחות רוב רביעית פוטר את שאר המשקין . ביאור הלכה (סימן קע"ד דיבור המתחיל "יין").  ולבני ספרד – גם אם רק טעם מהיין נפטר מברכת שאר משקין ואינו צריך לברך שוב, ומכל מקום טוב לכתחילה שיברך על מעט סוכר שהכל נהיה בדברו ויכוין לפטור את המשקה. אור לציון (פרק כ' סעיף ט').

ואם לא שתה כלל מהיין, צריך לברך על המשקה שמעוניין לשתות, אף אם נתכוין לצאת ידי חובת קידוש בברכת היין, הדין הוא שיצא ידי חובת קידוש אבל צריך לברך על שאר המשקים. שו"ת יחוה דעת (חלק ה' סימן כ').

הרב ירון אשכנזי


תגובות