האם יש איסור ריבית ברכישת מנוי לבריכה?

הרב משה יוסף - מחבר הספרים ראש יוסף – ריבית. ושו"ת.

שאלה

בתחילת בין הזמנים שילמתי מראש עבור עשר כניסות לבריכה, ובתמורה לכך קיבלתי הנחה מהתשלום המקורי. האם מותר לי לממש את כל הכניסות, או שיש לחשוש בזה לאיסור ריבית.

דיני ממונות - האם יש איסור ריבית ברכישת מנוי לבריכה? הרב משה יוסף  - 7245625356.jpg

תשובה

בדבר זה יש חילוק בין רכישת מנוי לבין רכישת כרטיסייה עם כמה כניסות. ברכישת מנוי אמנם אין לחוש לאיסור ריבית, אך ברכישת כרטיסייה במזומן יש להתיר בתנאי שהכרטיס ניתן להעברה ולמימוש מיידי של כל היחידות.

נימוק התשובה

כתב השולחן ערוך בהלכות ריבית סימן קע"ג סעיף ז' אם קונה דבר ששוה י"ב בעשר בשביל שמקדים המעות, אם ישנם ברשות מוכר אלא שאינו מצוי לו עד שיבא בנו או עד שימצא המפתח מותר. ואם אינו ברשותו אסור. אפילו יש לו מאותו דבר הקפה ביד אחרים.

ויסוד הלכה זו היא כדין הקדמת מעות שהוזכר בגמרא עבור קבלת התמורה אחר זמן בפחות מהמחיר עבור שהקדים את מעותיו, ובשעה שנתן המעות נחשב הדבר כאילו מלוה את מעותיו עד לקבלת התמורה ואז הוא פורע לו ביותר.

וכן מצוי הדבר שנותנים אפשרות לשלם מראש, ולקבל הנחה בשביל הקדמת מעותיו. וכמו בכרטיסי נסיעות כשרוכש מראש כמה נסיעות בבת אחת, ואף שבוודאי אינו חפץ להשתמש בכל הזכויות עכשיו, מכל מקום כתבו הפוסקים כיון שאם ירצה יכול עכשיו לקחת הכל כשיעור כל מה ששילם עבור זה. והרי הוא מקדים מעות לקבל בזול, על מה שיש לו למוכר.

אלא שבדבר שאין שייך שישתמש בכל הזכויות בבת אחת, והוא מוכרח לקחתו בזמנים שונים, הרי אינו יכול לסמוך על טעם זה, והרי הוא נהנה בשביל הקדמת מעותיו, ולפי מה שכתב בשער דעה (ריש סי' קע"ה) דכל שמתנה תחילה לקחת בריחוק זמן, ולכן מרויח יותר דאסור. הכא נמי נראה כאילו התנו תחילה על מנת שתיקח בריחוק זמן. וכן ראיתי בספר ברית יהודה (פכ"ג ה"ז) שיש לאסור בזה.

אלא דגם בזה יש לומר כיון שנעשה הכל דרך מכר, ואם ירצה המוכר לקבל עכשיו הרבה יחד הרשות בידו, ואין מקפיד המוכר אם יקח הכל מיד או בזה אחר זה, רק שהקונה אינו צריך לקחת הכל בבת אחת, אין לחשוש בזה לומר דמיחזי כרבית. והרי זה דומה להלואה שאין בה צורך לוה, רק שעושים כדרך מכירה בסיטונאות שרגילים להוזיל יותר, ולא בשביל הקדמת המעות.

ובדרך כלל מצוי הדבר בנסיעות או בכניסה לבית מרחץ וכדו', ובהם יש להקל יותר דחשיב כתשלום שכירות פועל ולא כפסיקה על הפירות, שעושה לו מלאכת הנסיעה או הכנת המקום וכדו', ולכן אפילו אם הוא דבר שאין באפשרותו לקחת עכשיו הכל, שהרי לא יכנס ויצא כמשוגע בבית המרחץ כל אותו היום, אפ"ה מותר כמו שהתירו בשכירות דמשעה שהתחיל השכירות מותר, וכיון שיכול להתחיל בזה מיד מותר.

וכמו כן ברכישת מנוי יש להקל יותר כיון שהרכישה מוגבלת לזמן מסוים, וקרוב הדבר שהרוכש לא יספיק להשתמש בכל התמורה שזכאי לה, ובאופן זה יש להקל יותר.

ספרים: הרב משה יוסף

ראש יוסף

ספר

40

לפרטים והזמנה

כל מה שמעניין ישירות לדואר האלקטרוני שלכם

Please enable the javascript to submit this form

לא מצאתם תשובה לשאלה? שאל את הרב


תגובות